P I L S Ē T I Z P Ē T E
industriālais tūrisms
URBAN EXPLORATION

RUST IN PEACE

Šeit raksta


DŽERIJS ŠTERNS www.whiterabbit.lv

Saistītie projekti
Kontaktiem

Ideja / Idea

IEDVESMAI

O’Henrī „Ņujorkieša dzimšana”
Regls bija dzejnieks. Visā mūžā viņš nebija sacerējis nevienu vārsmu – savu dzeju viņš izdzīvoja. Ja viņš tvertu pēc tintes un papīra, viņa žanrs būtu soneti par pilsētām. Viņš pētīja pilsētas tā, kā sievietes pēta savu attēlu spogulī, kā bērni, izjaukuši lelli, pēta līmi un zāģskaidas, kā vīrieši, kas apraksta plēsīgus zvērus, zoodārzā pēta krātiņus. Pilsēta Reglam nebija tikai ķieģeļu un javas krāvums, ko apdzīvo zināms skaits iedzīvotāju: viņam pilsēta bija būtne ar neatkārtojamu un savdabīgu dvēseli, īpats dzīvības sablīvējums, kam piemīt tikai tam vien raksturīga iedaba, smarža un noskaņa.

KUSTĪBAS IDEJA

Lai pareizi izprastu „UrbanTrip” kustības ideju, ir jāielūkojas vēsturē. 16. gadsimta beigās – 17. gadsimta sākumā Anglijā notika intensīvas izmaiņas saimnieciskajā sektorā, īpaši agrārajā jomā. Dažādas politiskās reformas noveda pie kapitāla un zemes īpašumu koncentrēšanos šauras lielkapitālistu grupas rokās, kam laika gaitā loģiski sekoja nopietna tautas noslāņošanās, kas, galu galā, noveda pie diviem pilsoņu kariem (1642-1646 un 1648), nāvessoda izpildīšanas karalim (1649) un republikas dzimšanai. Šajos notikumos sava vēsturiskā loma bija arī t.s. digeru kustībai, kura pieprasīja dažādu sabiedrības slāņu tiesību vienlīdzību un ekspluatācijas apturēšanu. Kopumā ņemot, tolaik digeri varbūt nebija veiksmīgākā un panākumiem bagātākā organizācija, taču tās nosaukums un daļa tradīciju ir dzīvas joprojām.

Mūsdienās digeru vārdu pasaulē nes dažādas izcelsmes apvienības un organizācijas, kuras vieno, galvenokārt, interese par to, ko cilvēka acs neievēro ikdienā. Burtiskā līmenī tas ir viss, kas atrodas zem zemes vai būvju aizsega, filozofiskā – slēptā informācija, vēsture un politika. Organizāciju darbības līmeņi ir ļoti dažādi, sākot ar amatieriem, kuru darbība izpaužas klejošanā pa dažādiem pamestiem objektiem, parasti tikai personīgas intereses robežās, un beidzot ar nopietnām, politiski aktīvām organizācijām, kas iespēju robežās iesaistās valstiska līmeņa procesos. Viens no labākajiem piemēriem pēdējām ir Krievijas digeru kustība, kura uzstājas neatkarīgā eksperta lomā Maskavas pilsētas attīstības sfērā, kas ietver celtniecību, māju avāriju likvidēšanu un iedzīvotāju pārcelšanās jautājumus. 2006. gada sākumā šī kustība dibināja cilvēktiesību aizsardzības organizāciju, kuras profils ir komunālās tiesības un mājokļu celtniecības problēmas. Organizācija iestājas par tādu institūciju radīšanu, kas celtu iedzīvotāju informētību un kontroles iespējas mājokļu celtniecībā; šim nolūkam krievu digeri veido protesta komitejas ierindas pilsoņu tiesību aizstāvībai, kuri cieš no ierēdņu patvaļas un lielbagātnieku ekonomiskajām interesēm.

Latvijā tāpat pastāv dažāda līmeņa organizācijas un kustības, kuras savā darbībā vairāk vai mazāk ievēro digeru idejas. Ir jauniešu grupas, kuru mērķis ir klejot pa cilvēku aizmirstām vietām, dažām no tām jāsaka tomēr paldies par informācijas fiksēšanu, fotogrāfijām un apmeklēto vietu aprakstiem, kas tiek saglabāti to arhīvos kā vēsturisks materiāls.

Tāpat eksistē arī profesionālu digeru komandas šī vārda tiešajā izpratnē, kuras darbojas ar speleoloģiju un arheoloģiju dažādos Padomju laika objektos. Līdzās atrodamas citas organizācijas, kas, līdzīgi Krievijas kolēģiem, iesaistās valsts un pilsētu sociālpolitiskajā dzīvē, veicinot iedzīvotāju interesi un izpratni par tās procesiem.

„UrbanTrip” šai organizāciju spektrā pārstāv zināmu „zelta vidusceļu”. Kustības pamatsastāvā ir vizuālās mākslas adepti, lielākoties fotogrāfi, kuri par savu mērķi izvirzījuši ar netradicionāliem, mākslinieciskiem paņēmieniem informēt sabiedrību par sociāli svarīgām problēmām – lielākoties tām, kuru pastāvēšanu nosaka urbanizācija: vides aizsardzības un harmoniskas pilsētattīstības sfērā. Realizējot savus mērķus, „UrbanTrip” sadarbojas ar dažādām sabiedriski aktīvām organizācijām. Vienlaikus „UrbanTrip” neaizmirst arī par mākslu kā tādu, organizējot pārgājienus un citas aktivitātes, kuru centrālais motīvs ir cilvēka spēja visā saskatīt skaisto, tvert mirkli. Mūs iedvesmo pilsēta. Tā pilsēta, kas sastāv ne tikai no daudzdzīvokļu mājām un rūpnīcām, ceļiem un tiltiem, bet arī upēm un kokiem, cilvēkiem un citām dzīvām būtnēm, kura ietver sevī vēsturisku arhitektūru un kultūru; šo sarakstu varētu turpināt bezgalīgi. Pilsētas garu atklāj visu tās elementu harmonija; Urban Trip – tas ir ceļojums cauri telpai un laikam.

FOR INSPIRATION

O’Henry “The Making Of A New Yorker”
Raggles was a poet. In all his life he never wrote a line of verse; he lived his poetry. Raggles’s specialty, had he been driven to ink and paper, would have been sonnets to the cities. He studied cities as women study their reflections in mirrors; as children study the glue and sawdust of a dislocated doll; as the men who write about wild animals study the cages in the zoo. A city to Raggles was not merely a pile of bricks and mortar, peopled by a certain number of inhabitants; it was a thing with a soul characteristic and distinct; an individual conglomeration of life, with its own peculiar essence, flavor and feeling.

THE IDEA OF MOVEMENT

To understand the idea of the movement “UrbanTrip” it is necessary to look back into the history. In England, at the end of 16th century and in the beginning of the 17th, there were many important changes in the economy, especially in the agrarian sector. Because of different political reforms the capital and land property was owned by few big capitalists. That was logically followed by national stratification, two citizen wars (1642-1646 and 1648), the execution of king (1649) and the birth of republic. The so-called digger movement that claimed the equality of all sections of the society and the respite of exploitation had an important role in these events. Overall, those days the diggers probably were not the most successful organization, but its name and a part of its traditions are still alive.

Nowadays different unions and organizations united by the interest for unusual things that human’s eyes don not see every day, are called diggers. In fact it is everything that is covered by ground or buildings – philosophical-hidden information, history and politics. The levels of organizations are very different, beginning with nonprofessionals that are roaming in different abandoned areas, usually motivated only by personal interest, and ending with serious, politically active organizations, that utmost are engaging in processes in state level. One of the best examples for the last ones is the Russian Digger movement, which is the independent expert in the field of Moscow city development that contains the problems of construction, elimination of emergency situations in houses and the problems of inhabitants moving. At the beginning of year 2006 this movement founded the organization of protection of human rights, whose field is communal rights and house construction problems. The organization insists in creation of new institutions, which could inform the inhabitants and could raise the possibilities of controlling the construction of new houses; therefore the Russian diggers create protest committees to protect the rights of ordinary citizens that suffer from arbitrariness of employees and the economical interests of rich persons.

In Latvia as well, there are organizations and movements in different levels, which follow more or less the ideas of diggers. There are youth groups whose aim is to roam in abandoned places; however we should thank some of them for having registered the information, taken photos and made the descriptions of the visited places that are saved in their archives as a historical material.

There are also professional digger teams, in the proper sense, that are making speleological and archeological researches in different Soviet time areas. And nearby there are other organizations that, similarly to Russian colleagues, involve into the city and state social and political life, supporting the interests of inhabitants and the comprehension about the sociopolitical processes.

In this organization spectrum Urbantrip is somewhere in the middle. The main team is formed of visual arts adepts, basically photographers, whose purpose is the information of society about the social problems – mainly those which are determined by the urbanization and are connected with nature protection and a harmonious city development – in original, artistic way.At the same time “UrbanTrip” does not forget about art itself: many trips and excursions, whose purpose is to discover the beauty of the moment, are organized. We are inspired by the city. A city that consists not only of apartment houses and factories, roads and bridges, but also a city where are rivers, trees, humans and other creatures, a city that contains historical architecture and culture; this list might be continued eternally. The spirit of the city is revealed by the harmony of all its elements; Urban Trip – it is a trip through the space and time.